PONÚKAME


  • predaj nerastných surovín - ťažený prírodný bentonit
  • doprava bentonitu,
  • ložiskový geologický prieskum - projektovanie, realizácia a vyhodnotenie prieskumu s výpočtom zásob surovín,
  • projektovanie, inžiniering a povoľovanie banských činností,
  • projektovanie, realizácia a riadenie banských prác na povrchu,
  • projektovanie a hodnotenie vplyvov banských prác na životné a prírodné prostredie,
  • projektovanie a realizácia rekultivačných prác v území po banskej činnosti,
  • komplexné poradenstvo pri príprave a realizácii ložiskového geologického prieskumu a pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

Predaj bentonitov:

Ponúkame bentonit dvoch kvalitatívnych tried, v závislosti od obsahu montmorillonitu a požiadaviek klientov a predpokladaného spôsobu využitia:
1. Obsah 50 - 70 % montmorillonitu v bentonite,
2. Obsah 70 - 90 % montmorillonitu v bentonite.

Naša spoločnosť v súvislosti s dobývaním nerastov, v spolupráci so sesterskou spoločnosťou ROMIN Slovakia spol. s r. o., Kopernica zabezpečuje aj možnosti overenia vydobytej suroviny v procese úpravy a zušľachťovania nerastov a vykonania laboratórných analýz nerastov - www.romin.sk