BENTONIT


Bentonit je ílovitá nerastná surovina, ktorá vzniká premenou vulkanického skla a popola v alkalickom, najčastejšie morskom alebo jazernom prostredí, za vzniku ílových minerálov zo skupiny smektitu (hlavne montmorillonit, beidellit a nontronit). Ako prvý termín bentonit použil W.C. Knight v roku 1887, ktorý bentonitovú surovinu pomenoval podľa mesta Fort Benton v americkom štáte Montana. Bentonit je ílová surovina zemitej štruktúry, obyčajne biela, sivá až svetlozelená. Pri čerstvom reze má voskový lesk.
Z hľadiska využitia existujú dva základné typy prírodného bentonitu:

 • Na bentonit - schopný absorbovať veľké objemy kvapalín a tvoriť viskózne tixotropné suspenzie,
 • Ca bentonit - s horšou absorbciou a napučiavosťou, ale s výraznými adsorpčnými vlastnosťami. Natrifikáciou sa jeho absorbčné vlastnosti môžu výrazne zvýšiť.

Práve osobité vlastnosti smektitových minerálov v bentonite mu spomedzi ostatných ílov dávajú výnimočné postavenie z hľadiska jeho využitia. Významná je najmä napučiavosť bentonitov pri styku s kvapalinami, ktoré môže dosiahnuť i 12-násobný nárast ich objemu, ale i ďalšie vlastnosti, Fyzikálne i chemicky bentonit viaže celý rad látok, čo sa využíva na ich selektívnu sorbciu, resp. delenie. Ďalšou jeho významnou vlastnosťou je väzkosť, k čomu pristupuje obrovský vnútorný povrch (až do 900 m2/g), daný veľkým počtom medzivrstevných priestorov (veľká reakčná plocha) a samozrejme i množstvom kryštálov v objemovej jednotke. Typickou vlastnosťou bentonitu je vysoká schopnosť výmeny bázy, t.j. schopnosť prijímať z roztoku určité katióny a náhradou za ne uvoľňovať uvoľňovať Mg, Ca, alebo alkálie. Významné reologické, sorbčné, koloidné vlastnosti bentonitov, príp. ich kombinácia ich predurčujú na širokospetrálne využitie nielen v priemysle ale i v humánnych oblastiach (farmácia, potravinárstvo, kozmetika), ochrane ŽP a pod.


Najstaršie a najväčšie ložisko bentonitu na Slovensku je v Starej Kremničke, lokalita Jelšový potok. Dobýva sa od roku 1974. V súčasnosti spolu s ložiskami v Kopernici a Lutile tvoria najvýznamnejšie ložiská u nás. Menšie ložiska sú v Bartošovej Lehôtke, Dolnej Vsi, v Hliníku n/H., Zvolenskej Slatine, Lieskovci a na východnom Slovensku napr. Fintice, Lastovce, Michaľany a pod. Všetky tuzemské bentonity sú prakticky Ca, príp. Ca-Mg bentonity a sú prevažne tvorené minerálom montmorillonitom. Bentonity sa dobývajú povrchovým spôsobom.


Bentonit je v prvom rade ekologická prírodná surovina, ktorá má v spoločnosti nezastupiteľné a širokospektrálne využitie:

 • Stavebníctvo - stavebné a tesniace hmoty,
 • Ochrana a stabilita a korózia zemných stavieb,
 • Vodné staviteľstvo - zapúšťanie vodných diel, tesnenie hrádzí,
 • Environmentalistika - prírodné tesniace geotextílie a hmoty, tesniace rohože, sorbenty nebezpečných látok (pevných, kvapalných, plynných), likvidácia a stabilizácia nebezpečných látok, resp. kvapalných a pevných foriem kontaminácií pri priemyselných a iných haváriách, Budovanie a sanácia skládok odpadov, sanácia environmentálnych záťaží a priemyselných havárií,
 • Vrtný prieskum - výplachová suspenzia, tamponáž vrtov
 • Čistenie odpadových vôd,
 • Vodárenstvo a čistenie pitných vôd,
 • Čistenie a filtrácia vín, kvapalín a potravín, rafinácia olejov,
 • Farmakológia - výroba humánnych liečiv, práškov, mastí a krémov,
 • Kozmetický priemysel - púdre, pleťové masky, líčidlá,
 • Poľnohospodárstvo - sorbent herbicídov a pesticídov,
 • Výroba krmív, liečiv a hnojív v poľnohospodárstve,
 • Výroba podstielok v poľnohospodárskej výrobe,
 • Chov domácich zvierat - podstieľky,
 • Meliorácia - pôdny sorbent pre zvýšenie úrodnosti pôdy,
 • Zlievarenstvo a hutníctvo - mnohoraké použitie,
 • Chemický priemysel - mnohoraké použitie, kompozity, katalyzátory, nanotechnológie, analytická chémia
 • Priemysel plastov - mnohoraké použitie,
 • Výroba náterových hmôt a farbív
 • Keramický priemysel,
 • Výroba cementov
 • Papierníctvo, obalová technika,
 • Textilný priemysel a pod.

Bentonit je súčasťou nášho každodenného života a dnes už jeho nevyhnutná potreba.