O NÁS


Spoločnosť REGOS s.r.o. vznikla 26.08.2005, je zapísaná na OS Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 87281/B.

Hlavný predmet činnosti spoločnosti:
 • ložiskový geologický prieskum nerastných surovín, osobitne ílových surovín a bentonitov,
 • vyhodnotenie výsledkov prieskumu, výpočet zásob nerastných surovín, bilančné analýzy využiteľnosti nerastov,
 • aplikovaný výskum v oblasti technologického spracovania a využitia bentonitov,
 • plánovanie a povoľovanie banských činností,
 • projektovanie a inžiniering v oblasti dobývania a využívania nerastov,
 • príprava a otvárka povrchového dobývania ložísk nerastov,
 • projektovanie a riadenie banských prác na povrchu,
 • hodnotenie vplyvov banských prác na životné a prírodné prostredie,
 • projektovanie a realizácia rekultivačných prác po banskej činnosti,
 • dobývanie bentonitov v južnej časti Kremnických vrchov
 • predaj a doprava bentonitov odberateľom,
 • komplexné poradenstvo pri prieskume, ťažbe a využívaní bentonitov.

Začiatky ťažby bentonitov v juž. časti Kremnických vrchoch siahajú do 70 rokov 20. storočia. Spoločnosť REGOS s.r.o. v tejto oblasti uskutočňuje geologický prieskum bentonitov od roku 2006 do súčasnosti. Výsledky geologických prieskumov s výpočtom zásob bentonitov boli schválené Ministerstvom životného prostredia SR v roku 2010 a 2016. Tieto zásoby sú súčasťou štátnej bilancie zásob nerastných surovín, ktoré sú majetkom SR.


Vzhľadom na komplikované administratívne, legislatíve a environmentálne procesy pri využívaní nerastov a pri povoľovaní banskej činnosti, sme s ťažbou bentonitov začali až v r. 2012.


S hrdosťou zároveň zdôrazňujeme, že naša spoločnosť je jedinou ťažobnou spoločnosťou v SR, ktorá bentonity ťaží na základe vykonaného environmentálneho hodnotenia vplyvov ťažby na životné prostredie a na základe podmienok schváleného záverečného stanoviska MŽP SR.


Ochrana prírody a krajiny, rovnako ako ochrana nerastných surovín ako neobnoviteľných prírodných zdrojov, ktoré sa nachádzajú v majetku štátu, sú zakomponované v právnom systéme SR. Žiaden z uvedených záujmov nie je nadradený druhému. Ochranu prírody i ťažbu nerastov štátne orgány povoľujú na základe schválenej štátnej environmentálnej politiky trvalo udržateľného rozvoja, štátnej surovinovej politiky a platných zákonných predpisov.


Minimalizácia dopadov ťažby a ochrana prírodného a životného prostredia obyvateľov regiónu je prioritou a súčasťou našej firemnej kultúry, ktorá je zakomponovaná do systému riadenia spoločnosti.