ks.soger@soger" />

10.6.2015

Odpovedáme na ďalší dopyt z periodika “MY Noviny Žiarskej Kotliny”, “Žiarske echo” a ziar.sme.sk, s nasledujúcimi otázkami:


“Chystám aktuálne aj ďalší článok o nálezisku rosičky okrúhlolistej v Bartošovej Lehôtke, resp. medzi Bartoškou a Dolnou Vsou.

- na mieste v jeho okolí sa relatívne nedávno začalo s výrubom, je to vo vašom dobývacom priestore.

- viete o nálezisku chránenej rosičky okrúhlolistej? ako ďaleko od neho aktuálne prebiehajú práce, či už nejaké prípravné alebo nejaké iné a s akými mechanizmami?

- akým spôsobom budete reagovať na informácie o nálezisku, ak ste o ňom nevedeli? prijmete nejaké opatrenia?”

Naša odpoveď v plnom znení, ktorá bola zaslaná p. Zigovej:

Dobývací priestor Dolná Ves bol určený v Chránenom ložiskovom území – čo je inštitút zabezpečujúci ochranu ložiska pred znemožnením jeho dobývania. Priestor, v ktorom je povolená ťažobná činnosť bol posudzovaný príslušnými orgánmi ochrany prírody a nie je na ňom evidovaný žiadny výnimočný biotop. Aktuálne v predmetnej lokalite nevykonávame žiadne práce.

O rašelinisku s výskytom rosičky okrúhlolistej, ktoré sa nachádza mimo oblasti kde máme povolenú ťažobnú činnosť nás informoval pracovník ochrany prírody mapujúci biotopy, s ktorým sme lokalitu aj navštívili v priebehu minulého týždňa. Táto lokalita je našou činnosťou absolútne nedotknutá, ale takisto je potrebné uviesť, že sa nachádza v Chránenom ložiskovom území. Žiadne upozornenie zo strany príslušných orgánov sme zatiaľ nedostali, ale môžeme Vás ubezpečiť že je aj v našom záujme unikátne lokality podľa možností chrániť a nie devastovať.

Takisto boli zaslané doplňujúce informácie, ktoré takisto uverejňujeme v plnom znení

Vážená pani šéfredaktorka,

Ďakujeme za Vaše otázky, radi na ne odpovieme.

Ako sama píšete, pripravujete v poradí už ďalší článok o uvedenej rastline v našom dobývacom priestore (DP) Dolná Ves, nachádzajúcom sa sčasti v katastri obce Bartošová Lehôtka. Predpokladáme však že ide skôr o ďalší článok o našich aktivitách v tejto lokalite. Podľa formulácie Vašich otázok však považujeme za potrebné Vás informovať o reálnom právnom stave v súvislosti s výskytom tejto chránenej rastlinky.

Predpokladáme, že máte záujem na spoznaní skutočného stavu i na objektívnom informovaní verejnosti, tak nám preto najskôr dovoľte uviesť niekoľko faktov.

V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že:

- Spomínaný výskyt rosičky okrúhlolistej, ak sa tam bol v tomto období zistený, tak sa nachádza vo vyhlásenom chránenom území, ktoré bolo vyhlásené na základe platných zákonov SR príslušným štátnym orgánom. Ide o vyhlásené chránené ložiskové územie (CHLÚ) ložiska vyhradených nerastov, ktoré zabezpečuje ich zákonnú ochranu ako neobnoviteľných prírodných zdrojov. V súlade s dikciou zákona, inštitút CHLÚ zabezpečuje “ochranu zásob ložiska vyhradených nerastov proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania.”

- CHLÚ bolo vyhlásené v roku 2010 aj na základe súhlasných stanovísk všetkých relevantných orgánov starostlivosti o ŽP, vrátane stanoviska KÚ ŽP Banská Bystrica i CHKO Banská Štiavnica. O výskyte tejto chránenej rastlinky tam nebola ani zmienka a ich stanoviská k návrhu na určenie CHLÚ neboli nijako podmienené ani jej možným výskytom.

- V roku 2011 Obvodný banský úrad Banská Bystrica v rámci tohto CHLÚ určil dobývací priestor Dolná Ves, aj na základe súhlasných stanovísk všetkých relevantných orgánov starostlivosti o ŽP, vrátane stanoviska KÚ ŽP Banská Bystrica i CHKO Banská Štiavnica. O výskyte tejto chránenej rastlinky tam nebola ani zmienka a ich stanoviska k návrhu na určenie DP neboli nijako podmienené ani jej možným výskytom.

- V 06/2014 OÚ odbor pozemkový a lesný v Žiari nad Hronom súhlasil s dočasným odňatím lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa (výrub lesa) pre účely pripravovaného povolenia dobývania na malej ploche DP (do 1 ha). Zákonnou podmienkou žiadosti na vydanie rozhodnutia o vyňatí bolo i predloženie stanoviska OÚ, odboru starostlivosti o ŽP (OSŽP) Žiar nad Hronom, ktorý vo svojom súhlasnom stanovisku k vyňatiu o výskyte tejto chránenej rastlinky sa vôbec nezmieňuje a stanovisko k návrhu na dočasné vyňatie lesa nebolo nijako podmienené ani jej možným výskytom.

- V 09/2014 Obvodný banský úrad Banská Bystrica v rámci uvedeného DP (t.j. aj CHLÚ) rozhodol o povolení dobývania tohto ložiska bentonitu na malej ploche časti DP (do 1 ha). Povolenie bolo vydané i na základe súhlasných stanovísk všetkých relevantných orgánov starostlivosti o ŽP, vrátane stanoviska OÚ Banská Bystrica, OSZP, ktorého súčasťou bolo i stanovisko CHKO Banská Štiavnica, i stanovisko OÚ OSZP Žiar nad Hronom. O výskyte tejto chránenej rastlinky tam nebola ani zmienka a ich stanoviska k návrhu na povolenie dobývania neboli nijako podmienené ani jej možným výskytom.

- Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, t.j. v súlade s platným právnym stavom, sme koncom roka 2014 pristúpili k výrubu lesného pozemku a k zahájeniu jeho ťažby. O existencií uvedenej chránenej rastlinky v dobývacom priestore sme nemali a ani nemohli mať žiadne vedomosti, keďže ich nemali ani príslušné orgány štátnej správy a ochrany prírody a krajiny.

- V 03/2015 pri vypracovávaní Zámeru EIA štúdie o vplyvoch dobývania v DP našej spoločnosti sme zistili, že v uvedenom území bolo vykonané mapovanie biotopov, z ktorého bol vypracovaný návrh ÚSESu (Ekologický systém územnej stability) v južnej časti Kremnických vrchov. Časť výsledkov tohto mapovania bola do nášho zámeru aj prevzatá. Z konzultácií s autormi mapovania biotopov sme sa pred pár dňami v 06/2015 dozvedeli, že na celom predmetnom území, na ktorom v roku 2014 bola povolená ťažba bentonitu, nebol pri mapovaní objavený výskyt tejto chránenej rastlinky a toto územie preto nie je označené ako výskyt chránených druhov fauny a flóry.

Rovnako z neho vyplýva, že vo vzdialenosti niekoľko sto metrov od nášho ťažobného územia sa nachádza malé rašelinisko s výskytom uvedenej chránenej rastlinky rosičky okrúhlolistej. Do dnešného dňa však nebola pre územie jeho výskytu vyhlásená nejaká forma zákonnej ochrany. Naša spoločnosť však má záujem na jej ochrane.

Nálezisko rosičky okrúhlolistej však na pozemku s povolenou ťažbou neexistuje. Nič o ňom nevieme, ako uvádzame vyššie, ani sme vedieť nemohli, lebo o tom nevedia ani kompetentné orgány ochrany prírody a nie je ani zaznamenané v žiadnych dostupných podkladoch. Toto nálezisko, ak existuje, nebolo nikým oficiálne vyhlásené (okrem t.č. rozširovaného ústneho podania o jeho existencii).

Na ploche povolenej ťažby bolo v súlade s príslušnými povoleniami vykonané odlesnenie a odvoz drevnej hmoty. Zároveň sme začali dobývanie suroviny. Táto bola zaslaná na realizáciu základných chemických, technologických a prevádzkových skúšok. Dobývanie prebehlo lopatovým rýpadlom a na odvoz skrývky a nerastnej suroviny boli použité motorové vozidlá. Ani v jednom prípade nebol odvoz vyťaženej suroviny realizovaný cez obec Bartošová Lehôtka. V súčasnosti sú ťažobné práce na ložisku prerušené.


9.6.2015

Boli sme kontaktovaní redakciou MY a ziar.sme.sk. Uverejňujeme otázky redakcie a naše odpovede v plnom needitovanom znení.

Ako vnímate petíciu proti zámeru?

Naša spoločnosť začala s prieskumom týchto lokalít v roku 2006. Odvtedy vyvíja všetku svoju činnosť v súlade so zákonmi. Tieto zákony predpokladajú informovanie verejnosti a to, že všetky procesy sú prehľadné a priezračné. Nikdy sme nič nezatajovali. Každý má právo vyjadriť svoj názor. Jednou z foriem vyjadrenia verejnej mienky je aj petícia. Je však na autoroch petície, aby jej obsah bol v súlade so zákonom. Medzi dôležité myšlienky slovenského právneho systému sú dobré mravy. Naša spoločnosť sa pridržiava dobrých mravov.

Ako vnímate to, že obecné zastupiteľstvá začínajú prijímať deklaratívne uznesenia proti (napr. Lutila, ale počula som už aj, že sa to chystá aj v Žiari)? ako vnímate aktivitu smerujúcu k OZ Kremnické vrchy pre život?

Nevieme k čomu smerujú uznesenia zastupiteľstiev, ale problematika rozšírenia ťažby spadá do kompetencie Ministerstva životného prostredia SR a  iných orgánov štátnej správy. V súčasnosti sa práve problematikou povolenia rozšírenia ťažby zaoberá príslušná sekcia Ministerstva životného prostredia SR. Aj tento proces je prístupný verejnosti a nedeje sa zatvorenými dvermi.

Videli sme vaše letáky, spúšťate teda nejakú vlastnú kampaň?

Nejde o žiadnu kampaň, len o pripomenutie kde všade môže verejnosť nájsť informácie o našej činnosti. Ako som už poznamenal, naša spoločnosť nič neskrýva a nepotrebuje robiť žiadnu kampaň. Projekt rozšírenia ťažby je prístupný na stránke ministerstva. Ako som poznamenal, v súčasnosti prebieha na pôde ministerstva životného prostredia EIA, ide o skratku pochádzajúceho z anglických slov Environmental Impact Assessment, alebo slovensky vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie.

Účelom EIA je zistiť, opísať a vyhodnotiť priame a nepriame vplyvy navrhovaných činností na životné prostredie; objasniť a porovnať výhody a nevýhody navrhovanej činnosti vrátane jej variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom; určiť opatrenia, ktoré zabránia znečisťovaniu životného prostredia, zmiernia znečisťovanie životného prostredia, alebo zabránia poškodzovaniu životného prostredia, získať odborný podklad na vydanie rozhodnutia o povolení činností podľa osobitných predpisov.

Ide o proces, ktorého cieľom je určiť aký vplyv bude mať konkrétny projekt na obyvateľstvo a životné prostredie. Pripomienky a námietky môže vniesť ktokoľvek z verejnosti. Neznamená to, že ministerstvo akceptuje každú pripomienku. Ministerstvo životného prostredia SR zabezpečuje, aby každá pripomienka bola objektívne posúdená, analyzovaná a vyhodnotená. Ministerstvo rozhoduje či ide o subjektívny voluntarizmus, alebo objektívny problém. Pripomíname, že naša spoločnosť si dala ako prvá spracovať materiál takéhoto rozsahu a zamerania, aj keď nepatríme / a nechceme patriť / rozsahom ťažby medzi najväčšie spoločnosti v regióne.
Rozhodli sme sa pre zverejňovanie došlých podnetov a naších reakcií na našom webe.


19.5.2015

LIST OBČANOM

 

Vážení občania,
južná časť Kremnických vrchov v oblasti Kremnice a Žiaru nad Hronom je známa výskytmi viacerých ložísk ílových nerastných surovín a osobitne bentonitov. V súčasnosti sú bentonity a íly ťažené viacerými ťažobnými spoločnosťami už cca 50 rokov.

REGOS, s.r.o. svoje prieskumné a ťažobné aktivity v tejto oblasti realizuje len v rámci platných zákonov a všetkých povolení štátnych orgánov, dotknutých obcí a majiteľov pozemkov.
Na základe právoplatných rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR od roku 2006 vykonávame geologicko-prieskumné práce na ílové nerastné suroviny, vrátane bentonitu. Výsledkom prieskumu sú aj určené dobývacie priestory Lutila I. a Stará Kremnička III., kde už štvrtý rok vykonávame dobývanie bentonitu povrchovými lomami o plošnom rozsahu 3, resp. do 5 ha. Náš ročný objem ťažby dosahuje 25 - 30tis. ton bentonitov. Je to však iba cca 15% z celkového objemu súčasnej ťažby v tejto oblasti.

V súčasnosti dobývanie v lomoch plánujeme rozšíriť nad 5 ha a sumárny ročný objem ťažby navýšiť na 50 tis. ton (na cca 25% z objemu ťažby v území). Vypracovali a na pripomienkovanie sme predložili Zámer o vplyvoch plánovaného rozšírenia ťažby na životné prostredie. Zámer zároveň dokladuje, že snahy o obmedzenie našej ťažobnej činnosti v regióne by nemali podstatný vplyv na rozsah dobývania bentonitov v Kremnických vrchoch.
Naše lomy sú lokalizované v zalesnených údoliach mimo vizuálny, dopravný či iný kontakt s okolitými obcami (Stará Kremnička, Lutila, Bartošová Lehôtka). Dovolíme si tvrdiť, že vplyv dobývania na život v obciach bol zatiaľ nulový a absolútna väčšina obyvateľov obcí o našej činnosti doteraz ani netušila.

Napriek tomu chceme o našich plánoch verejne diskutovať, vypočuť si pripomienky každého občana a hľadať spoločne prijateľné riešenia. Vždy sme boli a aj sme ústretoví k požiadavkám obcí a taktiež a naďalej chceme byť ústretoví aj k požiadavkám ich obyvateľov.

Ťažíme nerastné suroviny a našou činnosťou určite ovplyvňujeme krajinu, hlavne v mieste dobývania. Avšak túto krajinu po ukončení dobývania musíme a aj budeme postupne rekultivovať a obnovíme tam pôvodný stav lesného biotopu. Nebránime sa verejnej kontrole a občanom okolitých obcí sme pripravení preukázať, že z našej činnosti môžu mať obce, ich občania i celý región aj pozitívne prínosy.

Bentonit sa vo vašom regióne dobýva desiatky a desiatky rokov a aj našim prípadným odchodom sa dobývať neprestane. Dostali ste niekedy v minulosti od niekoho šancu žiadať nejaké kompenzácie za to, že sa takéto aktivity v regióne kde žijete realizujú, alebo dostali ste čo i len možnosť na vyjadrenie sa k možným vplyvom na váš život a vaše životné prostredie ???

My Vám to ponúkame prví, považujeme to za seriózne a sme na to hrdí. Rešpektujeme právo každého na svoj názor, ale rovnako veríme, že dostaneme šancu obhajovať i ten svoj. Preto sme vypracovali uvedený “Zámer” a snažíme sa o otvorenie serióznej diskusie s občanmi, i našimi odporcami.

Pozývame vás na túto diskusiu, dajte šancu nám ale i sebe a Vašim deťom. Prosíme Vás, dajte priestor serióznej diskusií a rozumným a podloženým argumentom.

Všetku našu činnosť vykonávame a aj budeme vykonávať len so súhlasmi a pod kontrolou všetkých orgánov štátnej správy a obecnej samosprávy, vrátane orgánov ochrany prírody a lesného hospodárstva i majiteľov pozemkov.

Chceme Vás ubezpečiť, že v našom záujme určite nie je znehodnotiť desiatky, alebo až stovky hektárov lesných porastov, to by dnes už ani nikto nepovolil a nie je to ani záujem majiteľov pozemkov. Naopak, našu činnosť budeme realizovať na obmedzených ťažobných plochách v rozsahu do 5 - 20 hektárov. Následne máme zákonnú povinnosť i zmluvné záväzky voči vlastníkom lesné pozemky zrekultivovať a uviesť do pôvodného stavu.

Obyvateľom obcí Stará Kremnička, Lutila, Bartošova Lehôtka GARANTUJEME, že:

- Nebudeme vykonávať ťažbu bentonitu tak, aby to negatívne ovplyvnilo kvalitu ich bývania a života v obciach. Ťažbu realizujeme v dostatočnej vzdialenosti od obcí a budeme to tak robiť aj naďalej. V žiadnom prípade Vám nehrozí obťažovanie hlukom, zvýšenou prašnosťou či nebodaj rádioaktívnym rizikom. Neznečisťujeme spodné vody a vplyv našej činnosti nemôže mať za následok akékoľvek zmeny klimatických podmienok v regióne.

- Garantujeme Vám, že dopravu suroviny v žiadnom prípade nebudeme realizovať po obecných cestách a doteraz sme nepreviezli ani jeden nákladný automobil s bentonitom cez obecné cesty. Sme si vedomí, že by to obyvateľov obťažovalo a my o to nemáme záujem!

Zaznamenal niekto z občanov týchto obcí na základe našej doterajšej činnosti nejaký negatívny vplyv na kvalitu Vášho života či bývania?

Neprišli sme k vám teraz, prieskumnú činnosť tu vykonávame od roku 2006 a ťažbu bentonitu od roku 2012. Pokiaľ ste sa o túto problematiku nezaujímali, tak ste o nás ani nevedeli. Pocítili ste niekedy, že sme vás našou činnosťou nejako vyrušovali?

- Akékoľvek negatívne vplyvy na zdravie obyvateľstva v súvislosti s prašnosťou, hlučnosťou, rádioaktívne a iné riziká vyplývajúce z našej činnosti sú nezmyslom a neopodstatneným strašením obyvateľstva a bezdôvodným šírením poplašnej správy. Napriek tomu sme objednali vypracovanie nezávislých odborných štúdií, ktoré ako veríme, tieto pochybnosti vyvrátia.

- Dlhodobo a v rámci našich možností sa v mieste nášho pôsobenia snažíme o zlepšenie stavu prírodného prostredia a osobitne turistických chodníkov. Či už priamo, napríklad rekonštrukciou Biskupskej studničky, alebo vyčistením okolia jazera Slobodné od odpadkov. Nepriamo podporujeme občianske združenia, ktoré sa zaoberajú touto problematikou alebo aj priamou podporou a poradenskou činnosťou pre obyvateľov obcí.

Vo vašom regióne pôsobíme už dlhšiu dobu. Našu činnosť máme záujem vykonávať len zákonným spôsobom a v spolupráci s občanmi. S občanmi chceme aktívne komunikovať, vnímať ich problémy, obavy a pripomienky. Nerobíme, nechceme a ani nemôžeme robiť nič niekomu “za chrbtom”, práve naopak, chceme aby tento región a Vaše obce dlhodobo prosperovali a k tomu chceme prispieť aj našimi aktivitami.

Rozumná diskusia a dohoda viedla vždy k riešeniam, ktoré sú prospešnejšie a výhodnejšie. Anonymné aktivity, ohováranie a strašenie nepodloženými výmyslami môžu vyhovovať len tým, ktorí sledujú len svoj prospech a osobné ciele.

REGOS, s.r.o.
E-mail: ks.soger@soger
www.regos.sk
facebook.com/Regos-sro